kkf

Stg. Verbruikersraad Suriname (SVS)

De Stichting heeft ten doel:
- Het voortdurend verbeteren van het concurrentievermogen van de Surinaamse samenleving in het algemeen en van het Surinaamse bedrijfsleven in het bijzonder;
- Het behartigen van de belangen van de gebruikers en verbruikers van voorzieningen van openbaar nut in Suriname, waaronder tenminste begrepen elektriciteit, gas, leidingwater en telecommunicatie, in de meest uitgebreide zin des woords, voorzover wettelijk toegestaan;
- Het bereiken van zowel kwalitatief als kwantitatief goede dienstverlening, ten behoeve van de gebruikers en verbruikers van voorzieningen van openbaar nut in Suriname en wel tegen de best mogelijke condities;
- Het verschaffen van informatie aan de gebruikers en verbruikers van voorzieningen van openbaar nut in Suriname omtrent deze voorzieningen;
- Andere legale doelen, met uitsluiting van winstoogmerk, na te streven in het kader van de verwezenlijking van de sub 1 tot en met van dit artikel genoemde doelstellingen.

De Stichting tracht haar doelstellingen te verwezenlijken door:

  1. Het op verzoek of eigener beweging doen van voorstellen aan instituten, personen en bedrijven die direct of indirect zeggenschap uitoefenen over, of verantwoordelijkheid dragen voor, de verschaffing van de voorzieningen van openbaar nut in Suriname, zowel met het oog op een goede dienstverlening als ten aanzien van de vaststelling van de tarieven;
  2. Het aangaan en onderhouden van goede overlegstructuren en een goede werkrelatie met de verantwoordelijke staatsorganen;
  3. Het instellen en instandhouden van een of meer kapitaalfondsen, ter ondersteuning, in geval van bijzondere, van de verschaffers van voorzieningen van openbaar nut in Suriname en gericht op het verzekeren van de continuïteit en duurzaamheid van deze voorzieningen;
  4. Het verwerven van geldmiddelen voor de kapitaalfondsen, bedoeld onder c van dit artikel;
  5. Het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, beheren van, toezicht houden op en samenwerken met andere rechtspersonen; het verkrijgen, behouden, vervreemden of op enigerlei andere wijze beheren van alle soorten van deelnemingen en belangen in andere rechtspersonen, het aangaan van joint ventures met andere rechtspersonen, een of ander voor zover deze soortgelijke doelen nastreven;
  6. Het in dienst nemen van het nodige personeel en het aantrekken van externe deskundigen;
  7. Het aankopen en beheren van duurzame gebruiksgoederen en
  8. Al hetgeen in de ruimste zin des woords met het doel verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, voor zover wettelijk toegestaan.
Contact gegevens:
Adres : Prof.W.J.A. Kernkampweg 37
Tel. : +597 434055
Email : info@svs.sr